Velkommen hos Brødbakerne Skøyen

broedbakerne-skøyen-pigeI 2010 åpnet vi utsal­get på Skøy­en. Ny belig­gen­het krev­de kon­sept jus­te­rin­ger, ergo økt sat­sing på kon­di­to­ri og lunsj­mat. Skøy­en har egen kon­di­tor og kokk.

Områ­det var opp­rin­ne­lig et indu­s­tri­om­rå­de, hvor blant annet NEBB had­de et stor anlegg som ble ned­lagt. Frem til midt­en av 1990-tal­let var det­te så et områ­de med ned­lag­te indu­stri­lo­ka­ler og falle­fer­di­ge hus. Siden har gaten gått gjen­nom en riven­de utvik­ling og frem­står i nå som en pul­se­ren­de handle­gate og et natur­lig sen­trum for beboer­ne på Skøy­en. Brød­bakerne Skøy­en var en av de førs­te butik­ker­ne i den nye succes­ful­de handle­gate!

Brød­bakerne på Skøy­en er kom­bine­ret kafe og bake­riud­salg med gode lunsj til­bud, her fin­des hyg­ge­li­ge sitte­plas­ser inde såvel som ute på som­mer­tid. Her hers­ker en kose­lig og ung­dom­me­lig stem­ning med gra­tis til­gang til inter­nett. Vore gjes­ter er alt fra unge men­nes­ker til trav­le for­ret­nings­folk, mødre­grup­per til pen­sio­nis­ter der nyder livet med en god kop kaf­fe og noget at spi­se.

Jose­fi­ne Alsén er dag­lig leder av Brød­bakerne på Skøy­en, Jose­fi­ne har man­ge spen­nen­de ide­er og høye ambitio­ner for vor avde­ling på Skøy­en! Jose­fi­ne har et sterkt team i ryg­gen, og vi gle­der oss til at se Skøy­en utvik­le sig hen over som­mer­en 2018 sam­men med alle vore dyg­ti­ge med­ar­bei­de­re!

En av vor pla­ner for 2018 er at få etab­lert et pro­fes­sio­nelt møte­rum, med egen menu for lunsj­mø­ter!

Latest news from Brødbakerne Skøyen

Åpner opp for å sitte inne på avdeling Skøyen

Åpner opp for å sitte inne på avdeling Skøyen

Ons­dag 26.05 kl 12.00 åpner vi ende­lig opp vår avde­ling skøy­en for å kun­ne sit­te inne og nyte en kopp kaf­fe inne hos oss. Det er fort­satt vik­tig at vi opp­rett­hol­der ruti­ne­ne med å hol­de avstand (2 meter), bru­ke des­in­fek­sjon og regist­re­re ditt besøk på smitte­spo­rings appen ¨I'm Here¨. #støttdin­lo­kale­be­drift Tusen takk Team Brød­bakerne

Brødbakerne, Brødbakerne Skøyen
Åpningstider i Påske

Åpningstider i Påske

Gjel­ler­åsen Man­dag 29/03 -Fre­dag 02/04 08.00-17-00 Lør­dag 03/04 og søn­dag 04/04 09.00-17.00 Man­dag 05/04 08.00-17.00 Jar Man­dag 29/03- man­dag 05/04 09.00-16.00 Skøy­en Man­dag 29/02- man­dag 05/04 10.00-17.00

Brødbakerne, Brødbakerne Gjelleråsen, Brødbakerne Jar, Brødbakerne Skøyen
Foreløpige åpningstider

Foreløpige åpningstider

Hei Alle våre kun­der Pga. situa­sjo­nen i øye­blik­ket har vi redu­ser­te åpning­ti­der. Vi har for tiden kun Take-Away og ber våre kun­der ha for­stå­el­se for det­te. For øvrigt des­in­fi­se­rer vi så ofte vi kan og føl­ger de ret­nings­lin­jer helse­myn­dig­he­te­ne anbe­fa­ler. Man­dag - Søn­dag  10:00 - 17:00

Brødbakerne, Brødbakerne Gjelleråsen, Brødbakerne Jar, Brødbakerne Skøyen
Want more news?

Brødbakerne Skøyen

Karenslyst Allé 50, 0279 Oslo, Norway

Show me the way!
Brødbakerne Skøyen
Karenslyst allé 50, 0279 Oslo, Norway
Tlf: 67534030