Vel­kom­men hos Brød­bakerne på Jar

broedbakerne-jar-pigeBrød­bakerne ble etab­lert i juli 2007 etter fle­re år med plan­leg­ging, i pro­duk­sjons loka­ler på Jar i Bærum.

Brød­bakerne på Jar har til huse i Jar­hu­set, et av de mest karak­te­ris­tis­ke fun­kis­hu­se­ne i Asker og Bærum, bygd i 1933-35.

Jar­hu­set er bygd del­vis av stein fra Johan­nes­kir­ken i Oslo som ble revet i 1928 etter at være ble­vet beska­di­get i for­bin­del­se med jord­skjel­vet i Oslo 1904.

Helt siden Jar­hu­set ble bygd i 1935 har der vært tra­di­sjon for kon­di­to­ri i det­te byg. I 1935 star­te­de Ruuds Kon­di­to­ri i selv­sam­me bygg som Brød­bakerne i dag dri­ver butikk.

Hos Brød­bakerne på Jar er der sto­re sjan­ser for at møte Megan som er dag­lig leder av butik­ken vor på Jar.

Brød­bakerne på Jar er kom­bine­ret kafe og bake­riud­salg, her fin­des hyg­ge­li­ge sitte­plas­ser inde såvel som ute på som­mer­tid. Her hers­ker en kose­lig og fami­liær stem­ning med gra­tis til­gang til inter­nett.

Megan har høye ambitio­ner for vor butikk på Jar, og vores kun­der vil ople­ve en mas­se nye til­tak i løbet av året.

Latest news from Brødbakerne Jar

Åpningstider i Påske

Åpningstider i Påske

Gjel­ler­åsen Man­dag 29/03 -Fre­dag 02/04 08.00-17-00 Lør­dag 03/04 og søn­dag 04/04 09.00-17.00 Man­dag 05/04 08.00-17.00 Jar Man­dag 29/03- man­dag 05/04 09.00-16.00 Skøy­en Man­dag 29/02- man­dag 05/04 10.00-17.00

Brødbakerne, Brødbakerne Gjelleråsen, Brødbakerne Jar, Brødbakerne Skøyen
Foreløpige åpningstider

Foreløpige åpningstider

Hei Alle våre kun­der Pga. situa­sjo­nen i øye­blik­ket har vi redu­ser­te åpning­ti­der. Vi har for tiden kun Take-Away og ber våre kun­der ha for­stå­el­se for det­te. For øvrigt des­in­fi­se­rer vi så ofte vi kan og føl­ger de ret­nings­lin­jer helse­myn­dig­he­te­ne anbe­fa­ler. Man­dag - Søn­dag  10:00 - 17:00

Brødbakerne, Brødbakerne Gjelleråsen, Brødbakerne Jar, Brødbakerne Skøyen
Want more news?

Brødbakerne Jar

Jarveien 1, Jar, Norway

Show me the way!
Brødbakerne Jar
Jarveien 1, 1358 Jar, Akershus, Norway
Tlf: 67534030