Velkommen hos Brødbakerne Gjelleråsen

broedbakerne-gjelleraasen-pigeEtter øken­de succes på Skøy­en, ble vi nødt til og utvi­de våre pro­duk­sjons fasi­li­te­ter ved og byg­ge et nytt og stør­re bake­ri. Sep­tem­ber 2011, var et nytt bake­ri og utsalg på Gjel­ler­åsen i Nit­te­dal fer­dig­stilt. Pro­duk­sjo­nen fore­går i åpent land­skap. Du som kun­de har der­med full anled­ning til å få inn­blikk i hvor­dan vi baker våre pro­duk­ter. Vi har siden opp­start eks­pan­dert kon­ti­nu­er­lig og fle­re år har vi blitt nomi­nert til årets gasselle­be­drift av DNB og Dagens Nærings­liv.

I til­leg har man­ge av vores pro­duk­ter fået pris som Oslos beds­te fle­re gan­ger, og det er vi svært stol­te av!

I dag har vi rundt et titals bake­re som job­ber døg­net rundt for å pro­du­se­re fers­ke kva­li­tets­va­rer til våre butik­ker samt kjen­te res­tau­ran­ter og café­er i Oslo områ­det.

Vårt mål er å sup­ple­re din fro­kost, lunsj eller mid­dag med våre sær­eg­ne og hånd­lag­de brød kryd­ret med ekte hånd­verk samt mas­ser av pas­sion! Inspi­rert av tra­ditio­ner fra Frank­ri­ke, Dan­mark og Nor­ge.

På Gjel­ler­åsen møder du vor dyg­ti­ge butikkk­sle­der Ilu­ta, som leder av vor butikk med størst vekst av alle vor 4 butik­ker! Ilu­ta & team­et på Gjel­ler­åsen har gjort en fan­tas­tisk inn­sats for at gjø­re Gjller­åsen til en sta­dig succes!

Latest news from Brødbakerne Gjelleråsen

Åpningstider i Påske

Åpningstider i Påske

Gjel­ler­åsen Man­dag 29/03 -Fre­dag 02/04 08.00-17-00 Lør­dag 03/04 og søn­dag 04/04 09.00-17.00 Man­dag 05/04 08.00-17.00 Jar Man­dag 29/03- man­dag 05/04 09.00-16.00 Skøy­en Man­dag 29/02- man­dag 05/04 10.00-17.00

Brødbakerne, Brødbakerne Gjelleråsen, Brødbakerne Jar, Brødbakerne Skøyen
Foreløpige åpningstider

Foreløpige åpningstider

Hei Alle våre kun­der Pga. situa­sjo­nen i øye­blik­ket har vi redu­ser­te åpning­ti­der. Vi har for tiden kun Take-Away og ber våre kun­der ha for­stå­el­se for det­te. For øvrigt des­in­fi­se­rer vi så ofte vi kan og føl­ger de ret­nings­lin­jer helse­myn­dig­he­te­ne anbe­fa­ler. Man­dag - Søn­dag  10:00 - 17:00

Brødbakerne, Brødbakerne Gjelleråsen, Brødbakerne Jar, Brødbakerne Skøyen
Want more news?

Brødbakerne Gjelleråsen

Brådalsstubben 1-3, 1481 Hagan, Norway

Show me the way!
Brødbakerne Gjelleråsen
Brådalsstubben 1-3, 1481 Hagan
Tlf: 67534030