Om oss

Da eventyret startet

Brød­bakerne ble etab­lert i juli 2007 etter tre år med plan­leg­ging, i pro­duk­sjons­lo­ka­ler på Jar i Bærum.

Grunn­leg­ger­ne er Jean Louis Mon­teil, en erfa­ren fransk baker­mes­ter som tid­li­ge­re har job­bet fle­re ste­der i Frank­ri­ke samt blant annet French Bake­ry og Åpent Bake­ri, og Jesper Hylde­gård Peder­sen, en erfa­ren dansk baker­mes­ter som tid­li­ge­re har job­bet blant annet i Åpent Bake­ri og Bake­ri­et i Lom. Sam­men øns­ket de og for­and­re bakeri­bran­sjen.

Etablering av våre utsalgsteder

Vårt førs­te utsalgs­sted åpnet i janu­ar 2008 i sam­me bygg som pro­duk­sjons­an­leg­get, "Jar­hu­set". En his­to­risk byg­ning ble grunn­la­get for en kose­lig, liten café og førs­te ste­get mot Brød­bakerne sin suk­sess. To år sene­re åpnet vi utsal­get på Skøy­en. Ny belig­gen­het krev­de kon­sep­t­jus­te­rin­ger, ergo økt sat­sing på kon­di­to­ri og lunsj­mat. Spo­re­ne av finans­kri­sen var til ingen hin­der, og basert på en øken­de busi­ness, ble vi nødt til og utvi­de våre pro­duk­sjons­fa­si­li­te­ter ved og byg­ge et nytt og stør­re bake­ri. Sep­tem­ber 2011, var et nytt bake­ri og utsalg på Gjel­ler­åsen i Nit­te­dal fer­dig­stilt.

Nåtid

Pro­duk­sjo­nen fore­går i åpent land­skap. Du som kun­de har der­med full anled­ning til å få inn­blikk i hvor­dan vi baker våre pro­duk­ter. Vi har siden opp­start eks­pan­dert kon­ti­nu­er­lig og fle­re år har vi blitt nomi­nert til årets gasselle­be­drift av DNB og Dagens Nærings­liv.

I dag har vi rundt et titals bake­re som job­ber døg­net rundt for å pro­du­se­re fers­ke kva­li­tets­va­rer til våre butik­ker samt kjen­te res­tau­ran­ter og café­er i Oslo områ­det.

Kvalitetskaffe

Kunn­skap om til­bred­ning av espres­so­drik­ker er noe vi også er svært opp­tatt av. Vi øns­ker å kun­ne til­freds­til­le de høye for­vent­nin­ge­ne blant våre kun­der med liden­skap for kaf­fe.

Kva­li­tets­kaf­fe er i høyt fokus hos oss; målet vårt er for­nøy­de kun­der til enhver tid.

Vårt mål er å sup­ple­re din fro­kost, lunsj eller mid­dag med våre sær­eg­ne og hånd­lag­de brød resul­tert av de bes­te bake prak­ti­se­ring og opp­skrif­ter fra Frank­ri­ke, Dan­mark og Nor­ge.

Video Presentasjon