For bedrifter

For bedrifter

Ønsker din bedrift Brødbakerne som fast leverandør?

Ta kon­takt for fle­re opp­lys­nin­ger. Brød­bakerne leve­rer dag­lig til res­tau­ran­ter, kan­ti­ner, kafe­er, kaffe­ba­rer, etc. i Oslo omegn. Varer kan også hen­tes hos våre utsalg.

Bestilling for bedrifter i nærmområdet

Brød­bakerne til­bre­der også kon­di­tor­ka­ker, søt­bakst, samt sala­ter og diver­se påsmurt for bedrif­ter ved avhen­ting. Sto­re bestil­lin­ger må fore­tas god tid i forveien.

Kundekonto

Bedrif­ter kan opp­ret­te en kon­to hos oss der­som jevn­li­ge bestil­lin­ger eller kjøp fore­tas hos våre utsalg og spe­si­fi­sert fak­tu­ra øns­kes til­sendt. Send mail til josefine@brodbakerne.no