Bakervarer

Bakefilosofi

I mot­set­ning til dagens moder­ne bakeri­bran­sje, er vi blant de få gjen­væ­ren­de tra­di­sjo­nel­le hånd­verks­ba­ke­ri­ene. Hos oss anven­der vi god gam­mel­dags hånd­kraft, og all bakst er bakt i ekte sten­ovn. Ingen maski­ner kan pro­du­se­re brød med kjær­lig­het. Driv­kraf­ten i Brød­bakerne er en stor liden­skap og dedi­ka­sjon for bak­verk, noe som for­hå­pent­lig­vis kom­mer til uttrykk i håndt­ver­ket som er skapt for et kva­li­tets­be­visst mar­ked.

Grunn­leg­ger­ne har utvik­let egne opp­skrif­ter basert på gam­le opp­skrifts­ba­ser der de kun bru­ker natur­li­ge råva­rer. Bake­va­re­ne våre inne­hol­der også lite gjær da det­te gir mer saf­tig­het og bed­re hold­bar­het. Arbei­det er fysisk- og tids­kre­ven­de, men resul­ta­tet er pro­duk­ter vi er stol­te av av å kun­ne tilby.Vi garan­te­rer at du sma­ker for­skjell!

brødbakerne bakervarer brød
brødbakerne bakervarer verdier

Verdier

Fersk­het er essen­si­elt for god smak og kva­li­tet, og det vik­tigs­te aspek­tet for vår pro­duk­sjon. Vi opti­ma­li­se­rer vår pro­duk­sjons­ka­pa­si­tet hver dag for og pro­du­se­re fers­kest mulig pro­duk­ter.

Krea­ti­vi­tet er av stor betyd­ning for oss, og vi er opp­tatt av og føl­ge utvik­lin­gen og smaks­møns­te­ret hos våre moder­ne kun­der. Mar­ke­det kre­ver sær­eg­ne og over­ras­ken­de pro­duk­ter, der­for er inno­va­sjon vik­tig for frem­ti­dens bakeri­bran­sje og til­hø­ren­de kun­der. Vår bedrifts­opp­byg­ging gjør det mulig for oss og hol­de føl­ge med tren­de­ne i mar­ke­det.

brødbakerne bakervarer rugbrød

Brød

Vi til­byr tra­di­sjo­nel­le og nyska­pen­de pro­duk­ter i man­ge uli­ke vari­an­ter. Blant brød­bakst, har vi alt fra frans­ke bagu­et­ter til dansk rug­brød, val­nøtt­brød, foc­cacia og glu­ten­frie rund­styk­ker. Regal er vår hoved­le­ve­ran­dør. Melets kva­li­tet er avgjø­ren­de for brø­dets kva­li­tet, noe som er av høy­es­te prio­ri­tet hos oss. Den uni­ke sma­ken, struk­tu­ren og skor­pen, gir våre brød en all­si­dig­het og er et resul­tat av høye kva­li­tets­ingre­di­en­ser og pro­duk­sjons­bem­ma­ning.

brødbakerne bakervarer søtbakst

Søtbakst

Søt­bakst­pro­duk­te­ne inklu­de­re et bredt utvalg av bol­ler, wie­ner­brød, scone, muf­fin, bis­cot­ti og man­ge and­re fris­tel­ser. Vår cro­is­sant ble blant en rek­ke utvalg­te bake­ri­er, kåret til byen bes­te i Aften­pos­ten høs­ten 2011.

Tips i forhold til oppbevaring av brød

brødbakerne bakervarer brødboks

Brød­ba­ker­nes brød er fersk­vare og der­med best sam­me dag. Van­lig rom­tem­pe­ra­tur er det bes­te for brød; lave­re tem­pe­ra­tur gir mind­re smak. Vi anbe­fa­ler å opp­be­va­re brød i papir­po­sen eller direk­te i en brød­boks. Da beva­rer du skor­pens sprø­het. Der­som du opp­be­va­rer brød i plast­pose der­imot, hol­der saf­tig­he­ten seg leng­re, dog blir skor­pen raskt myk og seig. De fles­te typer brød kan også fry­ses.

Vi gir deg gjer­ne anbe­fa­lin­ger og råd, og hjel­per deg med å fin­ne gode smaks­kom­bi­na­sjo­ner eller det ret­te brø­det til en spe­si­ell anled­ning.